Foreningen / Generalforsamling

Generalforsamling

 
 
Generalforsamlingen for Viborgegnens Biavlerforening
afholdt 10. oktober 2018 på Naturskolen.
1. Valg af dirigent.
Poul G. Nielsen blev enstemmigt valgt som dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
Jesper Feldstedt blev enstemmigt valgt som referent og Anne Lisa Thorsen og Else-May Franzel blev enstemmigt valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
- Der er 87 medlemmer i foreningen.
- Man kan tilmelde sig SMS og mail ordning.
- Formanden takkede alle for samarbejde i bestyrelsen. Både dem der er stoppet og dem der stadig hænger ved.
- Der har været skolebigårdsaftner hele sommerren igennem.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Beretningen bliver lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor den kan læses.
4. Fremlæggelse af regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af kasseren, hvorefter det blev enstemmigt vedtaget.
Der var et spørgsmål vedr. en forskel på 26 kr. i forhold til balancen (som jeg husker det). Kasseren kunne efter lidt gennemgang redegøre for forskellen.
5. Forslag til budget herunder fastlæggelse af kontingent
Budgetforslag blev godkendt. Kontingentet blev fastlagt til 710,- til Danmarks Biavlerforening og 50,- til lokalforeningen. Kontingent for medlemmerne af skolebigården er 100,-.
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var Signe, Trine og Vagn.
Lise, Trine, Poul Ø og Svend Erik blev valgt.
Som suppleanter blev Signe 1. suppleant og Jesper 2. suppleant.
Bestyrelsen består nu af Lars, Lise, Trine, Poul Ø og Svend Erik.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg var Svend – som modtog genvalg. Svend og Jesper fortsætter som revisorer. Som revisorsuppleant blev Vagn valgt.
9. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.
- Etablering af observationsbigård inkl. vejrstation.
- Yoko Dupont undersøger sprøjtemidlers giftighed, hvilket Lise holder foredrag om den 6.
februar 2019. Forsøget kommer til at køre over 3 år.
- Der skal være bigårdsbesøg.
10. Eventuelt
- Der er en stand på torvet hvor man hver lørdag kan sælge sin honning. Det koster 100,- plus
moms.
- Der var et forslag om at foreningen skulle deltage på seniorfestivalen på Sønæs.
- Så var det lidt snak om hvorvidt rækkefølgen for dagsordnen var den der var i vedtægterne.
- Endelig er det medlemmernes eget ansvar at sikre at telefonnummer, adresse osv. er rigtige.
Poul G. Nielsen Jesper Feldstedt
 
 
 
Viborgegnens Biavlerforening
Beretning 2018
Biåret 2018 har været ret specielt. Et forholdsvis koldt forår, med lave nat temperatur, først i midten af maj var temp. Over 10 grader, medens dagtemp. Efter 1. maj var over 20. grader og bevægede sig op til middelhavsagtige forhold. Det bevirkede, at alt blomstrede voldsomt på én gang. Midt i juni kom tørken med en hel måned uden nedbør overhovedet, det var faktisk først til august, der kom vand så det kunne mærkes. Det gjorde 2018 til et specielt år, hvor biavlerne blev udfordret ud over det sædvanlige. De biavlere der havde bierne klar til 1. maj kunne høste rekordmængde af honning. Jeg har i de 40 år jeg har været biavler ikke oplevet et forår lignende.
Så kom den tørre periode, hvor der ingen blomster var bierne kunne finde nektar i. Hvad gør de så, de går på skovhonning/ lusehonning og det gav en hel del, men det gav også et problem med pollen, flere af familierne står med en meget lille pollen reserve. Det kan give problemer med yngel i det tidlige forår, så jeg forventer, at skulle give pollenerstatning til nogle af familierne til marts. Det kan ikke bruges nu, idet der er for mange urenheder i det, som kan udvirke bugløb.
Skolebigården har, på trods af, at de står dårligt med hensyn til forårsudvikling og er blevet masekreret flere gange. Vi har lavet 10 kunstsværme og Trine har haft 10 skoleklasser på besøg. Tjae`den gav 40 kg. I snit af de 8 fam.
Skoletjenesten, som ovenfor nævnt. Har der været 10 klasser på besøg. De har alle haft en god oplevelse og ved nu, at man altid skal købe honning hos den lokale biavler.
Dem der har honningudbytter under 40 kg/fam. kan med fordel se at få skiftet dronning og deltage i et kursus for honning producenter.
Bestyrelsen har haft forskellige udfordringer, idet vi har opbrugt vores suppleanter. Der var desværre 2 mand der ikke kunne få bestyrelses arbejdet og privatlivet til at hænge sammen, det har udvirket, at bestyrelsen har sat fokus på, at give medlemmerne nogle gode oplevelser og godt fagligt indhold.
Vi måtte aflyse en madlavningsaften i januar måned, men holdt så senere en gourmet madlavningsaften, med en stjerne kok, det blev en vellykket aften, men det er svært ikke, at spise over evne, når vi får så god mad.
Skolebigårds møder, hver anden onsdag, har været ok besøgt, 12- 20 pr. aften med en god stemning og stor spørgelyst. Hyggeligt!
Kursus for nybegyndere. 10 deltagere, som var meget videbegærlige. Trine gav dem en rigtig god basis teori, da vi skulle i bigården, var der hjælpere på, så alle fik lov til at ”rode” med bierne. Et godt kursus som gav mange nye biavlere. Slutteligt lavede vi en kunstsværm, ved hjælp af 10 dages celler, til alle kursister. Alle skulle dermed have en produktionsfamilie næste år. Mange købte familier i maj og høstede honning allerede i år.
Besøg hos medlemmerne, har været sparet væk i år, men kan komme i spil næste år.
Persondata forordningen er heller ikke på plads endnu.
Skolebigården har status som observations bigård, men det er blevet nedprioriteret som følge af frafald
 
 
 
 
Referat af generalforsamling i Viborg Biavlerforening den  10. oktober 2017.
 
1. Valg af dirigent.
 
Poul G. blev enstemmigt valgt som dirigent og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af Referent og stemmetællere.

Jesper Feldstedt blev valgt som referentent og Else May Frantzel og Anna Lisa Thorsen blev valgt som stemmetællere.
 
3. Bestyrelsens beretning 

Selve beretningen var udsendt på forhånd.
 
Der var dog lidt kommentarer fra formanden vedr. tiden som formand bl.a. at han ikke selv havde haft tid til at lægge i arbjedet som ønsket, men det var pga. den uddannelse han deltager i og det var en af betingelserne for at sige ja til.
 
Så var der lidt om kultur i foreningen, en mail og SMS service der er ved at blive etableret for at kunne sende påmindelser rundt og en ny folder der er blevet lavet.
 
Vagn havde en kommentar om lyngbiavlen der havde været forrygende i år. Beretningen blev godkendt.
 

4. Regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af Trine. Der var noget med formueopgørelsen for 2016 som Trine ville gennemgå igen.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
Budgettet blev fremlagt. Der var forslag om at få lokalmedlemmernes kontingent med som særligt punkt i budget og regnskab. Budgettet blev godkendt.
 

5. Fastlæggelse af kontingent
 
Aktive medlemmer 50,- til lokalforeningen
Lokale medlemmer 100,-
 

6. Bestyrelsens planer for det kommende år.
 
Ikke de store planer, fordi der vil være en stor udskiftning i bestyrelsen.
 
Men der er alligvel planlagt,  at vi skal deltage i observationsbigårdene incl. vejrstation, stadekort og stadevægt.
 
Måske vil bistaderne blive flytte ud i skovbrynet for at det måske vil give mere honning.
 
Så vil der blive forsøgt at etablere udvalg f.eks. til madaften, kursus og skolebigårdsaftener.
 
Derudover var der lidt diskussion frem og tilbage om Kreativ Fritid kontra torvet. Men det vil blive op til den nye bestyrelse hvad vi skal deltage på.
 

7. Indkomne forslag
 
Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer der gik ud på 2 ting. For det første at slanke bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer og for det andet at åbne for at optage lokale medlemmer i foreningen. Der var lidt diskussion frem og tilbage om hvad de lokale medlemmer skal kaldes, men pånær en stemme var der enighed om at det skal hedde lokalmedlemmer. Den nye bestyrelse skal definere hvad det indebærer.
 
§5 er vedtaget med en kommentar om at det skal være ¼ af de aktive medlemmer.

§6 blev også vedtaget. Grunden til at der i sin tid var bestemt at der skulle være 7 medlemmer af bestyrelsen var fra dengang Viborg Biavlerforening blev slået sammen med Ørum-Tjele oplyste Poul G.

§7 blev vedtaget som i forslaget.
Det andet indkomne forslag til ændringer blev trukket fordi det første forslag blev tilrettet med det andet i al mindelighed.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 
Lars og Johnny blev valgt til bestyrelsen
og
som 1. suppleant Henrik og 2. suppleant Poul Ø
 

9. Valg af revisorer og suppleanter
 
Svend blev valgt for en periode af 2 år og Jesper for en periode af 1 år.
Som suppleant blev valgt Jørgen Bruun Petersen
 

10. Evt.
 
Brian ønskede den nye bestyrelse al mulig held og lykke. Den seneste tid har været noget omtumlet og det er håbet at der kommer ro på. Han håber at alle medlemmerne vil bakke op omkring den nye bestyrelse.

Henrik ytrede ønske om at foreningen ville bruge flere kræfter internt på foreningens medlemmer. Desuden oplyste han at han havde fået en stor kasse med gamle tidsskrifter for biavl. Vagn oplyste at han også havde en så hvis de blev slået sammen kunne det måske blive komplet.
 
Vagn spurgte om et arrangement som bivenlig have kunne være noget der kunne lokke folk til. Der måtte gerne komme forslag med arrangementer/emnedage til den nye bestyrelse.
 
Henrik foreslog at en hyggedag i januar/februar hvor man kunne ordne rammer og sortere tidsskrifter.
 
Svend havde en kommentar om at der var få til generalforsamling pga. al den uro der havde været. Det har smittet af.

Henrik foreslog at der kunne laves en ”Tak for hjælpen aften” for dem der har ydet en indsats i løbet af året.

Vagn oplyste at Hammel Biavlerforening har indkøbet en presse der lånes ud. Kan det være en ide med slyngemateriel som kan lånes ud. Det er jo dyrt i anskaffelse – der kan dog være problem med renholdningen af det.

Signe oplyste at der er et arrangement i forbindelse med årsafslutning hvor der dryppes med oxalsyre.

Til slut oplyste Vagn at dem der kommer på begynderkursus de vil få en bifamilie, som det også tidligere har været skik
 
Dirigent:  Poul G. Nielsen         Referent: Jesper Feldstedt.
 
 
 
 
 
Referat af ekstraordinærgeneralforsamling i viborg biavlerforening den 10. januar 2017.

1 Brian Falckenberg blev valgt som dirigent.
2 Jesper Feldstedt blev valgt som referent
3 Til stemmetælleudvalget blev valgt Else-Maj, Svend, Poul G. og Poul Ø.
4 Følgende personer blev foreslået og valgt til bestyrelsen:

Vagn
Signe
Jesper for 1 år
John
Brian
Jan
Trine
Og som suppleanter: Lars Østergaard og Johnny.

5. Under Evt. blev der snakket om at det ville være fint hvis vi kunne bruge logbog i skolebigården evt. vha,. den app der er.
At vi kunne lave et Års-ur så der var mulighed for god tid i forvejen at melde sig på som medhjælper til arrangementer man gerne ville hjælpe med til. Og endelig at der blev lavet en tur til Leila Sølagers have for at se på den er lavet med udgangsåpunkt i hvilke planter der er særlig velegnet til bier.

Dirigent:Jesper Feldstedt           Referent: Brian Falckenberg
Dato: 31. januar 2017                Dato: 31. januar 2017
 
 
 
 
Referat i Viborgegnens Biavlerforening generalforsamling tirsdag den 12. oktober 2016 kl. 18.30 på Naturskolen ved Hald

Pkt. 1 Valg af ordstyrer.
Brian Falckenberg blev foreslået og valgt.
Pkt. 2 Valg af referent.
Jesper Feldstedt blev foreslået og valgt.
Pkt. 3 Bestyrelsens beretning.
Jan gennemgik bestyrelsens beretning som også var sendt ud til alle medlemmer pr. e-mail. Efterfølgende blev der stillet spørgsmål til hvorfor formanden valgte at gå i utide. Jan forklarede at det skyldtes uenighed vedr. at få ting på hjemmesiden specielt det i lyset af det nye webhotel som foreningen skifter over til. Endvidere blev der spurgt til hvorfor der er manglende opbakning i foreningen. En forklaring kunne iflg. Jan være at tiden har ændret sig. Sådan at forstå at stigningen i biavlen måske er ved at aftage lidt og vi er nok heller ikke den eneste forening der kæmper lidt med det eftersom temaet fra DBF er "Frivilligt arbejde".
Pkt. 4 Regnskab.
Jan gennemgik regnskabet. Dette var ikke blevet sendt ud i forvejen som det ellers var meningen men det var svært at få begge revisorer samlet samtidigt fordi den ene var ude at rejse. Det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab blev delt rundt på generalforsamlingen og efter gennemgang godkendt. Der var lidt snak om legat og aktiebeholdning, hvor det var den generelle holdning på generalforsamlingen at begge burde lægges ind i den samlede beholdning.. Det blev forklaret at legatet var oprettet af en i Ørum Biavlerforening af der måske hed Nordensgård. Ved sammenlægningen med Viborg Biavlerforening var det væsentligt at det blev opretholdt ved en evt. skilsmisse.
Pkt. 5 Forslag til budget.
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Trine som har er ved at tage over på skoletjenesten efter Marius havde et spørgsmål vedr. køb og bestilling af materiel som plancher mv. som hun kunne få brug for når hun underviser børnehaver og skoleklasser. Det var den generelle holdning at så længe det ikke var for meget så skulle hun bestille det der var brug for. Meget af det ville nok være gratis fra DBF.
Kontingentet blev fastholdt med 50,-/medlem til lokalforeningen. Det gav lidt snak om hvordan fordelingen er som den er mellem lokal- og landsforening. Noget af det skyldes vores fine blad samt lønninger til konsulenter og andre fastansatte.
Pkt. 6 Forslag til nye vedtægter.
Poul G. havde indsendt forslag til nye vedtægter. På generalforsamlingen gennemgik han forslaget til vedtægterne paragraf for paragraf. Det var specielt paragraf 8 i forslaget der blev diskuteret en del. Endvidere var der en del diskussion om paragraffen vedr. evt. opløsning af foreningen hvad der i så tilfælde skal ske med foreningens midler.
Der blev stillet krav om skriftlig afstemning om forslag til ændring af vedtægterne. Der var 12 afgivne stemmer, dvs. en fra alle fremmødte. Resultatet af afstemningen blev:
5 Nej
3 Ja
4 Blanke
Og dermed var forslaget til ændring af vedtægterne faldet.
Pkt. 8 Valg af bestyrelse.
Jan, John, Jette og Jesper modtog genvalg. Allan ville gerne være back-up, men da han i forvejen er med i 2 andre bestyrelser kunne han ikke overse at lægge meget arbejde i det. Der var ingen af de øvrige på generalforsamlingen der var parat til at indtræde i bestyrelsen. I og med at der stadig manglede 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter valgte bestyrelsen at trække sig.
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling på Naturskolen 10. januar 2017 kl. 19.00 hvor eneste punkt på dagsordenen er valg af ny bestyrelse.
Pkt. 9 Eventuelt
Intet at bemærke.


Dirigent Referent

Brian Falckenberg Jesper Feldstedt
Referat af generalforsamling i Viborgegnens Biavlerforening
tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 18.30 på
Naturskolen ved Hald Hovedgård

Dagsorden

1 Valg af dirigent og skriftfører
Dirigent: Brian Falckenberg valgt.
Skriftfører: Signe Tronborg blev valgt
Brian startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til Kim med henblik på Formandens/bestyrelsens beretning.

Formandens beretning

Kim henviste til den udsendt skriftlige beretning ville han blot gennemgå beretningen i korte træk og komme ind på et par punkter yderligere.
Birgit og Marius fik en specielt tak for den tid, de havde fungeret helt fantastisk for foreningen ved mange arrangementer, skoleundervisning af skoleklasser – servering til skolebigårdsaftener – kurser for nye biavlere – o.s.v. – o.s.v.
I 2016 har Danmarks Biavlerforening 150 års jubilæum – dette markeres ved et arrangement primo juli 2016 i Ringe.
Holstebro Biavlerforening afholder et dags-arrangement den 27.2.2016, hvor vi er inviteret til at deltage.

Bemærkning fra Gert Otkjær, at årsag til skolebigårdens regnskabsmæssige sammenlægning med regnskabet for foreningen havde grund i bankens opkrævning af gebyr for at have konto i Danske Bank.
Vagn havde en kommentar til ønskerne om et bedre biår 2016, at han frygtede, at vi endnu ikke havde set alle konsekvenserne af, at 2015 havde været et år med dårlig dronning-befrugtning.Den skriftlige beretning indsættes her:

Formandens beretning 2015

Sommeren i år vil for mange biavlere gå over i historien som den dårligste i mands minde. Alt for kold, alt for våd og alt for blæsende til, at bierne kunne passe deres arbejde ude i blomsterne. Men mist ikke modet, i 2016 vil solen skinne, blomsterne blomstre og bierne summe lystigt omkring. Det har bestyrelsen besluttet.

Konstituering
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Kim Dyrberg, Næstformand: Jan H. Christensen, Kasser: Gert Otkjær, Skriftefører: Gert Otkjær, Bimester: John Bredahl.
Bestyrelsen har holdt 7 møder, et bestyrelseskursus og deltaget på Danmarks Biavlerforenings Formandsmøder, Generalforsamling og Biavlskonference i Vejen.


Medlemmer og økonomi
Viborgegnens Biavlerforening har den 31. september 90 medlemmer. Vi har fastholdt den gode økonomi, med et solidt økonomisk råderum, der giver plads til investeringer i Skolebigården og mere aktivitet efter generalforsamlingens ønsker.

Nye vedtægter
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter, der bedre afspejler foreningens aktiviteter i dag. Her kan nævnes:

Skolebigården vil ikke have selvstændigt regnskab
Lettere adgang for foreningens medlemmer til at forlange en ekstraordinær generalforsamling
Som bilag til vedtægterne er der udarbejdet retningslinjer for kasserens arbejde


Kursus i biavl
Efter aftale med Almind Husflids Forening har Viborgegnens Biavlerforening overtaget ansvaret for Kursus i biavl for begyndere og lidt øvede. Baggrunden herfor er, at kun 7 var tilmeldt ved tilmeldingsfristens udløb. Det er for lidt til at oprette et hold efter Folkeoplysningsloven.
Det nye koncept betyder:

Undervisere modtager ikke honorar

Undervisningen tilrettelægges efter bogen ”Den nye biavler” af Eigil Holm
Kursisterne får ikke en bifamilie ved indmelding i Danmarks Biavlerforening
Kursusafgift 450,00 kr. inklusiv bogen ”Den nye biavler” af Eigil HolmSkolebigård
Bestyrelsen takker for det stort fremmøde, da TVMIDTVEST besøgte Skolebigården. Besøget var en del af udsendelsesrækken ”Foreningsliv”. Udsendelsen gav et godt indtryk af, hvad Viborgegnens Biavlerforening tilbyde medlemmerne, fagligt, socialt.

Der har været et godt fremmøde til møderne skolebigården. Vejret har ikke altid været med os, regn og koldt. Vi har besøgt Jonnis havebiavl og Vagns lyngbiavl. Bestyrelsen takker for gæstfriheden og opfordre andre til at overveje, om de kunne have lyst til at få besøg.

Vi har indkøbt og opstillet et trugstade i Viborg Byhave. Bestyrelsen for Byhaven har en plan om, at aktiviteterne omkring bistadet skal spille en større rolle frem over. De vil gerne på forhånd annoncere det almindelig tilsyn af bierne, og de spørger, om de kan få lov til at sælge honningen fra Byhaven.

Bestyrelsen har besluttet at foreningen frem over ikke skal behandle og sælge al honningen fra Skolebigården. Der skal være honning til foreningens møder, til salg på Husflidsmessen, åbent Landbrug m.m. Resten af honningen sælges til Vagn, der modtager honningen i magasinerne, hvilket er en stor hjælp for bimesteren.

Kaffe og kage
Birgit og Marius har meddelt at de stopper med at servere boller og kaffe til foreningens arrangementer fra årsskiftet 2015. Bestyrelsen takker Birgit og Marius for mange års trofast forplejning af foreningens medlemmer.


Arrangementer/møder november 2014 – oktober 2015
November Danmarks Biavlerforenings Formandsmøde
December Oxalsyredrypning hos Jesper
Januar Fællesspisning på Hald Ege Skole
Februar Bestyrelseskursus
Marts Fællesmøde med Salling og omegns Per Kryger
Biavlskonferencen
April Danmarks Biavlerforening Generalforsamling
Kursus i biavl for begyndere og lidt øvede
Skolebigård
Maj Kursus i biavl for begyndere og lidt øvede
Plantemarked i Silkeborg
Bistade sat op i Viborg Byhave
Besøg af TVMIDTVEST ”Foreningsdamnark”
Artikel i Viborg Stift Folkeblad om Kurset i biavl for begyndere og lidt øvede
Skolebigård
Juni Skolebigård
Besøg hos Nordjysk biavlscenter og dyrefoder i Hobro
Besøg hos Jonni Kristensen
Mød dronningen og smag på honningen
August Skolebigård
Lyngtur til Kongenshus v. Vagn Thorsen
September Skolebigård
Naturens dag
Husflidsmessen
Åben Landbrug
Oktober Sensorisk honningbedømmelse i samarbejde med Bjerringbro Biavlerforening
Danmarks Biavlerforening Formandsmøde

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.


Regnskab og budget.

Gert Otkjær gennemgik det udsendte regnskab for 2016.
Det blev bemærket, at årets annoncering ikke så ud til at give ekstra fremmøde, og det var et spørgsmål, om annoncering skulle gøres anderledes fremover.
Der blev fra flere sider givet udtryk for, at man måske kunne forhandle vilkår med banken – der er banker, der ikke kræver gebyr alene for at have en bankkonto.
Gert gennemgik det udsendte budget 2016 og budgetforudsætningerne.
Der blev stillet spørgsmål til serveringsindtægterne.
Der vil være nogen servering – aftales fra gang til gang – og i særlige tilfælde kan Birgit måske overtales. Men den hidtidige serverings-forkælelse må påregnes at blive mindre.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskab og budget.


Kontingent 2017.

Kontingent foreslås uændret.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Udover de udsendte forslag var der ikke indkommet yderligere forslag.

Forslag til nye vedtægter

Jan gennemgik det udsendte forslag til vedtægtsændringer, punkt for punkt – kommentarer til de enkelte punkter.
§ 2 gav anledning til flere kommentarer – om ikke foreningen bliver for indspist, ved kun at være en forening for biavlere.
§ 5 gav anledning til nogen diskussion – og ændres fra ”25 af medlemmerne” til ”25% af medlemmerne”
§ 7 gav ligeledes anledning til nogen diskussion. Fra bestyrelsens side blev fremført, at formuleringen dækker et totalt stop og ikke en sammenlægning med en anden forening.
Det samlede vedtægtsforslag med ændring af § 5 kom herefter til skriftlig afstemning.
9 stemte for, 1 blank og 3 imod.
Vedtægtsændringerne er hermed godkendt.


Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.

Der vil blive afholdt nyt kursus for nye biavlere i eget regi.
Tinghallen – der vil blive undersøgt forudsætningerne for deltagelsen her – det må ikke blive væsentligt dyrere end 2016, så kan det resultere i et underskud!
Udflytning til Undallslund –endnu uafklaret. Det kunne være godt med et lokale der var ”vores” – reoler med bl.a. vore gamle tidsskrifter, plancher og billeder til ophængning o.s.v.
Biavlskonference, 1. weekend i marts, kan kun anbfales.
Skolebigården:

Forslag om stader af forskellige typer/mål.
Dette gav anledning til megen debat. Uhensigtsmæssigt med forskellig rammemål – så har man det forkerte med ud i bigården.
I stedet burde man bruge andre biavlere med andre rammemål.
Pkt. 5b kom til samlet afstemning:
3 imod – 5 for – og 5 blanke.
Pkt. 5 b herefter godkendt.


Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:
Jesper Feldstedt – modtager genvalg. Genvalgt
Gert Otkjær – ønsker ikke genvalg. – Jette Falckenberg forslået af bestyrelsen og valgt.
Brian Falckenberg – ønsker ikke genvalg. Der kunne ikke på generalforsamlingen findes en repræsentant. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen selv supplerer med et medlem.


Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Karsten modtager genvalg - Genvalgt.
Revisorsuppleant: Jørgen modtager genvalg – Genvalgt.Evt.

Vagn bad om ordet.

Der er konstateret Akut paralysevirus flere steder.

Der er konstateret mange upassede /nedlagte / uregistrerede bifamilier med smittemuligheder til familier i naboegnen.
Vagn mener vi i biernes interesse må hjælpe hinanden med at finde disse familier, således at biinspektøren kan blive gjort opmærksom på dem og få kontakt til dem.

Foreningens honning 2015 er presset – der er 16 kasser á 12 glas.


Da der ikke var yderligere til pkt. 8 blev generalforsamlingen afsluttet.

Dirigent: Brian Falckenberg Referent: Signe Tronborg


Referat af Generalforsamling i Viborgegnens Biavlerforening
mandag den 6. oktober 2014
Kl. 18.30 på Naturskolen ved Hald Hovedgård
Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Dirigent Vagn Thorsen
Referent Gert Otkjær

Formandens beretning

Biåret startede godt. Vintertabet har været det laveste siden 1986, hvor man begyndte at registrere det. Bierne gav godt i foråret. Den gode høst kunne ses på honningpriserne der var på ca. 20 kr. pr. kg. Lyngen har stået fint i år og det formodes at lyngbiavlerne har fået et pænt udbytte.
Foråret startede med, at kursisterne var inviteret op til Nordjysk Biavl for at se på materiale. Senere var der besøg ved Brians bigård. I sommermåneden havde vi som sædvanlig arrangementet på Naturskolen kom og se dronningen senere på sommeren var vi aktive i forbindelse med skovens dag. Vores stand var godt besøgt og vi løb tør for dej til vafler. De øvrige aktive på Skovens dag klagede over manglende fremmøde, det mærkede vi ikke.
Skolebigårdsaftener har kørt som sædvanlig, med 14 dages mellerum. Skolebigårdsaftener er flyttet til om onsdagen af hensyn til kursisterne, der er der mandag aften.
I år havde vi besøg af en foredragsholder Jan Sæther, en mand med sin egen mening om biavl, men et vellykket arrangement.
Som noget nyt blev der afholdt 2 inspirationsaftener, arrangementerne blev annonceret i Folkebladet, men fremmødet var begrænset.
Formanden takkede Poul Ørtoft og Vagn Thorsen for deres undervisning af kursisterne ligeledes lød der en tak til Jesper for fast deltagelse ved skolebigårdsaftenerne samt til Bimesteren John. Derudover takkede han Birgit og Marius for deres beredvillighed når der skal serveres kaffe til kursister og skolebigårdsaftener.
Hjemmesiden fik nyt udseende og startede i nye rammer den 15 marts 2014. Den har haft ca. 20 besøg i snit pr. dag, hvilket er flot.
Idet foreningen ikke har en indboforsikring er pengene som blev stjålet ved den tidligere kasser tabt. Det tilstræbes, at kassebeholdningen er så lav som mulig.
Der var lavet forsøg med at starte en blok side. Men den døde hurtigt ud. Formanden sluttede af med at takke bestyrelse og medlemmerne for det forgangne år.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab og budget

Kasseren gennemgik regnskaberne. I forhold til sidste år var der sket nogle ændringer. For at foreningen kunne have en foreningskonto skulle Viborgegnens Biavlerforening oprettes som firma med CVR. Nr, hvilket nu er sket. Samtidig er Skolebigårdens konto og Viborgegnens konto lagt sammen. Det skyldes gebyrreglerne i banken, hver konto koster et løbende gebyr.
Foreningens formue er pr. 24.09.2014 på 56.154,20 kr. og der er 93 medlemmer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der var ønsker om mere detaljeret regnskab

Kontingent
Kontingent for DBF medlemmer 50 kr. (2013) + til DBF 710 kr.

Skolebigårdsmedlemmer 100 kr.

Indkomne forslag
Forslag udvikling
I foreningen begynder vi et udviklingsarbejde for alle medlemmerne. Bestyrelsen og de som er interesserede afholder ”kursus for lokale bestyrelsesmedlemmer”, som lokalforeninger under Dansk Biavlerforening, kan bruge til at fokusere på den lokale forenings udvikling. Der skal arbejdes med fremadrettede mål og opgaver, og hvad der skal igangsættes for at nå dem.
Forslag logbog
Vi laver en logbog i foreningen, hvor vi fører en log over foreningen aktiviteter. Logbogen skal vise, hvad vi laver i foreningen, hvem der har deltaget og hvordan vi har gennemført aktiviteten.

Der udspandt sig en længere diskussion, hvor flere mente, at det var for vidt gående, at binde bestyrelsen på så specifik en formulering af opgaverne og henstillede til, at forslaget blev trukket og fremsat under forslag til fremtidig aktiviteter.
Forslagsstilleren trak forslaget.


Valg af Bestyrelse og suppleanter
Følgende blev valgt
Johnn Bredahl
Signe Tronborg
Kim Dyrberg
Jan Hedenlund Christensen

Suppleanter
Valgt
Thue Agernem
Ib Hansen
Valg af revisor (2 år) revisorsuppleanter (1 år)
Valgt
Svend Nielsen
Revisor suppleant (1 år)
Valgt
Jørgen Brunn
Forslag til aktiviteter, det kommende år
Lyngtur i august, Der var ønske om besøg ved flere bigårde gerne en gang om måneden. Der blev opfordret til at lette overgangen fra kursist til almindelig medlem eventuel ved udsendelse af aktivitetsdatoer på mail..
Eventuelt

Bl.a. som følge af diskussionen om økologisk honning roste Vagn den af biavlerne egenproducerede honning. Der er et højt niveau blandt biavlernes honning når der sammenlignes med importeret.Generalforsamling tirsdag den 7. oktober 2013 kl. 19.00
på Naturskolen ved Hald Hovedgård.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftefører

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingent

5. Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er bestyrelsesmedlemmerne (vælges for 2 år):

Poul Ørtoft (modtager genvalg)
Jesper Feldstedt (modtager genvalg)
Gert Otkjær (modtager genvalg)

Suppleanterne (valgt for 1 år)
Thomas Nielsen
Marius Poulsen

7 Valg af revisor (2 år) revisorsuppleanter (1 år)
Karsten Hessellund ( på valg)
Svend Nielsen (ikke på valg (Valgt i 2012))

Revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Peter Klit genvalgt

8 Forslag til aktiviteter, det kommende år.

9 Eventuelt.


Referat:

Ad .1 Valg af dirigent og skriftefører
Dirigent: Vagn Thorsen
Skriftefører Gert Otkjær

Ad 2. Formandens beretning
Der har været ca. 20% vintertab. Det formodes at det bl.a. skyldes det relativt gode vejr i februar og efterfølgende hård vinter. Derudover kan tabet skyldes for dårlig varroabhand- ling.
Foreningens begynderkursus fik 24 tilmeldte, hvilket resulterede i, at holdet blev delt i 2 med 12 på hvert hold.
De mange nye kursister kan også ses i medlemstilgangen. Foreningen har nu 94 medlemmer, men vi taber desværre relativt mange af de kursister.
Foreningen takker de 2 undervisere Poul N og Ib for 3 års tro undervisning..
Skolebigården har været godt besøgt, men skolebigårdsaftenen falder desværre sammen med undervisningsaftenen. Det har givet lidt problemer idet de ”gamle fylder” vel meget i forbindelse med de nye, vi forsøger at finde en ordning på det i den nye saison.
En speciel tak skal rettes til Birgit og Marius. De har trofast sørget for kaffe og brød til Skolebigårdsaftener og diverse arrangementer.
Der skal ligeledes rettes en tak til medhjælperne i diverse arrangementer.
Der vil blive forsøgt, at få mere stof til hjemmesiden.
Der blev holdt en mindetale af Vagn Thorsen for de 2 medlemmer Knud Svaneborg og Peder Pedersen der afgik ved døden i det forgangne år. Vagn nævnte også, at Otto Kristensen fra Karup var afgået ved døden. Han var flere gange blevet brugt som foredragsholder, han havde en meget positiv og smittende fortælleglæde om biernes verden.

Der udspandt sig efterfølgende en god debat om beretningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Regnskab og budget
Regnskab blev fremlagt af Poul N. idet Poul Ø måtte melde forfald pga. sygdom
Regnskabet bar præg af at Poul Ø havde haft indbrud i hjemmet og omsætningen fra Husflidsmessen var blevet stjålet. Poul Ø arbejder med forsikringsselskabet om dækning af beløbet og vi vil høre nærmere..
Regnskabet blev godkendt

Ad 4. kontingent
Kontingen for DBF medlemmer 50 kr.
Kontingent Skolebigården 100 kr.
vedtaget i 2012.

Ad. 5 Indkomne forslag
Ingen forslag

Ad 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er bestyrelsesmedlemmerne (vælges for 2 år):

Poul Ørtoft (modtager ikke genvalg, grundet sygdom)
Jesper Feldstedt (valgt)
Gert Otkjær (valgt)
Brian Falkenberg (valgt)

Suppleanterne (valgt for 1 år)
Thomas Nielsen (valgt)
Ib Hansen (valgt)

Ad 7. Valg af revisor (2 år) revisorsuppleanter (1 år)
Karsten Hessellund (valgt)
Svend Nielsen (ikke på valg (Valgt i 2012))

Revisorsuppleant (vælges for 1 år)
Jørgen Brunn (valgt)


Ad 8. Forslag til aktiviteter, det kommende år.
Honningsmagning
Øl med honning
Fortsætterkursus
Genopfriskningskursus
Madaften

Ad 9. Eventuelt.
På husflidsmessen var der stor efterspørgsel på madopskrifter.
Man blev opfordret til at tilmelde sig på hjemmesiden med salg af honning.
Der var interesse for dronningeavl. Ib og Poul N vil forsøge i 2014
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening